Faculty of Arts

Japan 2017

Rainbow Bridge, Odaiba, Tokyo
Asakusa, Tokyo
Kinkakuji (Golden Pavilion), Kyoto
Asakusa, Tokyo
Government Buildings, Shinjuku, Tokyo
Miyajima, near Hiroshima
Hiroshima
Ryoanji Rock Garden, Kyoto
Byodoin (Phoenix Hall), Uji